Shareholder

Pemegang Saham PKG

  • PT. Pertamina Trans Kontinental
  • PT. Petek Karya Jala